قوانین و مقررات

تمامی اطلاعات اخذ شده از شما مشتری عزیز صرفا جهت برقراری ارتباط در راستای اهداف مجموعه پوشاک کروم می باشد و هیچگونه استفاده دیگری از این اطلاعات خصوصی نخواهد شد.